Sri Sarjana Computer Centre

Sri Sarjana Computer Centre
524272K
(082) 416128
(082) 421128
sri_sarjana@hotmail.com
Lot 2.04 & 2.24, 2nd Floor Wisma Saberkas, Jalan Green, 93000 Kuching, Sarawak, Malaysia
Mr. Au Fuk Teck